Inženýrská geologie

Geologický průzkum – inženýrská geologie a geotechnika, geotechnický dozor na stavbě

Hydrogeologie

Hydrogeolologický průzkum a průzkum pro vsakování srážek

Průzkum kontaminace

Průzkum kontaminace a sanační geologie, ekologický audit a riziková analýza

EIA, SEA

EIA - posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb.

SEA - posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

hluková a rozptylová studie, posouzení vlivu na zdraví

Průzkumy životního prostředí

Biologické hodnocení podle zákona 114/1992 Sb.

Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 ( EVL a PO podle §45i zákona 114/1992)

Dendrologické průzkumy

Krajinný ráz

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle §12 zákona 114/1992

Vsakovací mapy

Prostorové vyhodnocení možnosti vsakování dešťové vody v urbanizovaném území, na základě geologických, hydrogeologických a morfologických poměrů.

GIS

Vývoj geografických informačních systémů.

Tvorba a analyzování prostorových dat.

Geoinformatika


KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©